آموزش پایتون: ۱. برانگیختن اشتیاق شما

پایتون یک زبان تفسیر شونده است که می‌تواند زمان قابل توجه‌ای هنگام توسعه نرم‌افزار ذخیره کند چون که نیازی به ترجمه کردن و پیوند دادن نیست. مفسر می‌تواند به شکل تعاملی استفاده شود، که باعث می‌شود آزمایش ویژگی‌های زبان، نوشتن برنامه‌های دورانداختنی، یا آزمودن توابع هنگام توسعه برنامه از پایین به بالا به آسانی انجام شود. همچنین یک ماشین حساب رومیزی سودمند است.