الگوریتم در محاسبات

به صورت غیر رسمی به هر روال محاسباتی خوش ترتیب الگوریتم گویند. هم چنین می توان الگوریتم را به عنوان ابزاری برای حل مسائل محاسباتی (computational problem) در نظر گرفت. به علاوه به دنباله ای از ورودی ها که خروجی های خاصی را محقق می کنند نیز الگوریتم گویند. به عنوان مثال دنباله ی زیر […]